Menu Close

AB “Achema” civilinės saugos atmintinė

Pavojingojo objekto pavadinimas ir adresas – AB “Achema”, Jonalaukio k., Ruklos sen., LT 55550, Jonavos r.

AB „ACHEMA“ kaip cheminių produktų, įskaitant ir trąšų, gamintoja, naudojanti ir gaminanti didelius kiekius pavojingų medžiagų, tokių kaip amoniakas, azoto rūgštis, sieros rūgštis, metanolis, formalinas, amonio salietra ir kt. priskiriama pavojingų objektų kategorijai. Plačiau apie veikla elektroniniu adresu www.achema.lt skyrelyje civilinė sauga.

Bendrovėje sukurta darbuotojų ir gyventojų perspėjimo apie avariją schema, nustatyti pranešimų apie avariją perdavimo Jonavos savivaldybei, aplinkiniams gyventojams, valstybinėms institucijoms atsakingi asmenys.
Įvykus pramoninei avarijai bendrovėje pagal procedūrą P-000-08 “Pasirengimas avarijoms ir atsakomųjų veiksmų valdymas” gamybos dispečeris informuoja vadovybę bei aktyvuoja akustines sirenas. Bendrovės technikos direktorius informuoja rajono savivaldybės vadovus bei patarėją civilinei mobilizacijai. Rajono savivaldybė per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS), garsiakalbiais ir kitomis priemonėmis informuos Jonavos rajono gyventojus apie įvykusią nelaimę, gyventojų elgseną ir veiksmus, siekiant išvengti neigiamo avarijos poveikio.

Visuomenės susipažinimas su pavojingo objekto saugos ataskaita bei patikrinimais

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.966 “Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai” bendrovėje yra įvertintos naudojamos pavojingos medžiagos ir parengta pavojingo objekto saugos ataskaita. Pageidaujantys susipažinti gali paskambinti telefonu 8-349 56238, 8-349 56062 arba atvykti į AB “Achema” saugos darbe skyrių.

 Objekto planinis patikrinimas atliekamas kasmet. Paskutinio patikrinimo datą galima sužinoti paskambinus telefonu 8 349 56062 .

AB „Achema” yra parengusi Vidaus  avarinį planą.

Plano paskirtis- padidinti pavojingo objekto parengtį ir pagerinti jo reagavimą į avarines situacijas, kiek įmanoma, sumažinti riziką bei kuo veiksmingiau panaudoti pajėgas ir materialinius išteklius šio objekto personalo ir greta gyvenančių gyventojų  saugumui užtikrinti.

Plano tikslas – organizuoti ir koordinuoti tarnybų, pajėgų veiksmus, vykdant darbuotojų apsaugą, gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus avarijų, gaisrų, sprogimų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais.

Plane pagrindiniai pavojai yra amoniako, azoto rūgšties ir formalino tirpalo išsiliejimas.

Jonavos rajono savivaldybė yra parengusi Išorės avarinį planą, kuriame iš rajone gresiančių avarinių situacijų paminėtos ir avarinės situacijos, galimos ir “Achemoje”, kuriame nurodyta gyventojams laikytis avarinių tarnybų nurodymų ir reikalavimų. Su šia informacija galima susipažinti paskambinus telefonu Nr.8-349 54990  Jonavos rajono savivaldybės administracijos patarėjui (civilinei saugai).

Rajono gyventojams būtina žinoti

Amoniakas – bespalvės stipraus specifinio kvapo dujos, gerai tirpstančios vandenyje. Amoniako garai yra toksiški įkvėpus. Trumpiausias išėjimo iš pavojingos zonos kelias – stačiu kampu vėjo krypčiai (Evakuojantis vėjas su pavojingomis medžiagomis turi pūsti žmogui į šoną).

Įkvėpus amoniako – nedelsiant nutraukti kontaktą, išeiti ar išnešti nukentėjusį į švarų orą, jei yra galimybė, duoti kvėpuoti deguonies, pusiau sėdima padėtis, jei reikia – dirbtinis kvėpavimas, ramybė.

Amoniakui patekus ant odos – plauti odą dideliu vandens kiekiu, nušalimo atveju jokiu būdu nenurengti rūbų.
Patekus į akis – plauti akis švariu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių, jei yra ir įmanoma, išimti kontaktinius lęšius.
Prarijus – duoti gerti vandens, jokiu būdu nebandyti sukelti vėmimo.

Visais atvejais nedelsiant kviesti medicinos pagalbą.

Geriausiai nuo dujinio amoniako apsaugo dujokaukės su “K” tipo filtrais, trumpam laikui galima panaudoti vatos – marlės raiščius ar audeklus suvilgytus 5 proc. citrinos rūgšties tirpalu arba vandeniu.

Su kitų potencialiai pavojingų medžiagų savybėmis galima susipažinti paskaičius saugos duomenų lapus: amoniakas‚ azoto rūgštis, formalinas, metanolis, am. salietra, sieros rūgštis ir kt.
Saugos duomenų lapai pateikti elektroniniu adresu www.achema.lt skyrelyje RECH/SDL

Išgirdę signalą “Cheminis pavojus” apie prognozuojamą oro užteršimą amoniaku ar kitomis pavojingomis medžiagomis pavojų, gyventojai turi nepanikuoti, uždaryti lauko ir vidaus duris, langus , orlaides, popieriumi ar specialia plėvele užklijuoti patalpų ventiliacines angas, perspėti šeimos narius, kaimynus, išklausyti ir vykdyti vietos valdžios nurodymus. Gyvuliai ir paukščiai turi būti uždaryti tvartuose, būtina užsandarinti fermų, ūkinių pastatų duris, langus, plyšius.

Daugiau informacijos galima gauti iš bendrovės technikos direktoriaus tel. 56335, gamybos direktoriaus tel. 56107.

AB „Achema“ gamybos dispečerio tel. 8 349 56736

Skip to content