Menu Close

Informacija 2-ų ir 4-ų klasių mokinių tėvams

Vadovaujantis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6, Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir Nacionalinio egzaminų centro 2017 m. sausio 20 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. F3-43, NEC Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) organizavimo ir vykdymo savivaldybėse 2017 m. vykdymo rekomendacijomis (toliau – NEC rekomendacijos) mokykloje organizuojamas mokinių pasiekimų patikrinimas: diagnostiniai testai antrų klasių mokiniams ir standartizuoti testai ketvirtų klasių mokiniams.

Testavimo tikslas – daryti poveikį ugdymo kokybės gerinimui.

Uždaviniai:

1. sudaryti sąlygas mokykloms patikimai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

2. diagnozuoti dalykų mokymosi sunkumus ir gautų duomenų pagrindu imtis priemonių jų įveikimui;

3. papildyti savivaldybės lygmens švietimo stebėsenos rodiklių duomenis.

Testavimas vykdomas vienu metu visose savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (išskyrus suaugusiųjų), turinčiose 2, 4, 6 ir 8 klases.

TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

Dalyko/ugdymo srities NMPP testas/klausimynas

NMPP testo/klausimyno vykdymo data

NMPP testo/klausimyno pildymo pradžia

NMPP testo/klausimyno pildymo trukmė

2 klasė

Rašymas 1 dalis

Balandžio 25 d.

8.55 – 9.50 val.

55 min.

Skaitymas

Balandžio 27 d.

8.55 – 9.50 val.

55 min.

Rašymas, 2 dalis

Gegužės 2 d.

8.55 – 9.50 val.

55 min.

Matematika

Gegužės 4 d.

8.55 – 9.50 val.

55 min.

4 klasė

Klausimynas

Balandžio 24 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 25 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Skaitymas

Balandžio 27 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Pasaulio pažinimas

Gegužės 2 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Matematika

Gegužės 4 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Skip to content