Menu Close

Mokyklos projektai

 
Projekto pavadinimasTikslas Tikslas Uždaviniai Ugdymo integravimas Laukiamas rezultatas Darbo grupė
Ekologinis projektas ,,Visa, kas gyva gyventi nori” Mokyti vaikus suprasti gamtą, suteikti kuo daugiau žinių apie aplinką, puoselėti vaiko fizines ir psichines galias, globojant gamtą ir ugdant meilę jai.

* Parodyti gamtos grožio ekologinę vertę.

* Išugdyti gyvūnų ir augalų globos bei priežiūros įgūdžius.

* Išmokyti kurti grožį savo mokyklos ir klasės aplinkoje.

* Bendraujant su gamta ugdyti teigiamus emocinius ir vertybinius santykius su ja.

* Formuoti ugdytinių elgesio taisykles gamtoje.

Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, matematika, dailė ir technologijos, dorinis ugdymas. Pajus žmogaus ir gamtos ryšio pastovumą, reikšmingumą. Pratinsis suprasti gyvūnus, draugauti su jais, stengsis būti atsargūs, netrikdys gyvūnų gyvenimo ritmo. Mokės džiaugtis gamtos grožiu, jaus atsakomybę už ją. Mokės bendrauti su aplinka ir patys kurs grožį.

Inga Osauskienė ,

Odeta Balckienė,

Loreta Gaurilčikienė, Kristina Grinienė

Etnokultūros projektas "Tauta gimsta iš mažo žmogaus" Puoselėti tautinę savimonę, kultūrą, papročius per tradicinius mokyklos renginius.  

* Supažindinti su tradicinėmis lietuviškomis šventėmis.

* Supažindinti su Advento, Kaziuko mugės, Velykų šventimo kultūra bei tradicijomis.

* Mokykloje organizuoti ir vesti tradicinius renginius bei šventes.

 

Dorinis ugdymas, lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas, dailė ir technologijos, muzika.

  Mokiniai pajus žmogaus ir gyvūnų ryšių pastovumą, įvairovę, reikšmingumą. Pratinsis suprasti gyvūnus, draugauti su jais, stengsis būti atsargūs, netrikdys gyvūnų gyvenimo ritmo. Mokės džiaugtis gamtos grožiu, jaus atsakomybę už ją. Mokės bendrauti su aplinka ir patys kurs grožį.  Ilma Budnikienė, Zita Garbašauskienė, Jolita Skulčiuvienė, Laima Vagnerienė
Pilietiškumo ugdymo projektas „Be praeities nėra ateities“       Ilma Budnikienė, Zita Garbašauskienė, Jolita Skulčiuvienė, Laima Vagnerienė

Pilietiškumo ugdymo projektas

„Be praeities nėra ateities“

Puoselėti savo ir kitų laisvės, orumo ir vertės pajautimą.

* Suvokti save kaip aktyvų visuomenės narį

* Paminėti valstybines šventes.

* Puoselėti pagarbą gimtajai kalbai.

Lietuvių kalba, muzika, pasaulio pažinimas, kūno kultūra, dailė ir technologijos.

Augs aktyviu visuomenės nariu.

Žinos, minės ir gerbs valstybines šventes.

Puoselės pagarbą gimtajai kalbai.

Valdonė Šimonytė, Jurgita Galackaitė,

Edita Ruckienė

Prevencinis projektas

,,Noriu augti sveikas ir saugus”

Plėtoti vaikų socializacijos galimybes popamokinėje veikloje.

* Apsaugoti vaikus nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos, integruojant

juos į kūrybingą kolektyvą.

* Sudaryti sąlygas vaikų gebėjimams, kūrybiškumui atskleisti.

* Įtraukti mokinių tėvus į vaikų laisvalaikio organizavimą.

* Ugdyti sveiką gyvenseną.

Šokis, dailė ir technologijos, kūno kultūra, pasaulio pažinimas, žmogaus sauga, muzika Mokiniai plėtos savo gebėjimus, kūrybiškumą, taps aktyviais dalyviais jų poreikius tenkinančioje veikloje. Turiningai leisdami laisvalaikį, patirs bendravimo su draugais ir kitais bendruomenės nariais džiaugsmą, sužinos įvairių laisvalaikio praleidimo formų, kurias taikys savo gyvenime. Išmoks saugiai elgtis juos supančioje aplinkoje. Sustiprės ryšys šeimoje, dalyvaujant bendruose renginiuose. Rizikos grupės vaikai įsitikins, kad žaidžiant ir kuriant, laisvalaikį leisti daug sveikiau ir įdomiau, negu bandyti rūkyti ar vartoti alkoholį. Nijolė Gansiauskienė, Daiva Puišienė, Audronė Pulkauninkienė, Daiva Zigmantienė, Ina Deksnytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Skip to content