Menu Close

Mokyklos strategija

Strategija. Jonavos pradinė mokykla užtikrina saugią mokymosi ir vaiko vystymosi aplinką, kurioje mokiniai įgyja kompetencijų, reikiamų tolimesniam ugdymuisi. Stiprėjanti mokymo bazė suteikia galimybes praturtinti ugdymo(si) turinį. Profesinio tobulėjimo siekiantys vadovai ir mokytojai kuria ugdymo(si) sėkmę garantuojančią aplinką. Mokiniams teikiama visapusiška parama, atsižvelgiant į jų poreikius. Plėtojami partnerystės ryšiai teigiamai įtakoja mokyklos veiklos kokybę.

Vizija. Jonavos pradinė mokykla – besimokanti, projektuojanti, moderni ugdymo institucija. Mokiniams teikianti kokybiškas, asmens plėtros kompetencijas ugdančias paslaugas, derinamas su Lietuvos švietimo pokyčiais, atsirandančiais dėl kintančios visuomenės, europinių bei pasaulinių švietimo tendencijų.

Misija. Teikti formalųjį pradinį ugdymą. Auginti savarankišką, aktyvų, kritiškai mąstantį, besivadovaujantį demokratijos principais Lietuvos pilietį. Ugdyti poreikį saviraiškai, mokymuisi, bendradarbiavimui. Formuoti gėrio, tiesos, tautiškumo sampratą, gebėjimą veikti kintančioje aplinkoje.

Filosofija

· Saugi, suprantanti, pagarbi, atjaučianti ir reikli aplinka – laidas individualių gebėjimų bei poreikių asmens vientisam ugdymuisi.

· Realizuoti save, įnešti individualių tobulėjančių kompetencijų indėlį į bendrą organizacijos veiklą – laisvas asmens pasirinkimas ir atsakomybė.

· Sėkmės, pripažinimo džiaugsmas kiekvienam bendruomenės nariui už pastangas, kūrybinius ieškojimus ir gerai atliktą darbą.

STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI 2009-2012 METAMS

* I kryptis. Ugdymo turinio tobulinimas.
Tikslas. Gerinti ugdymo kokybę, įgyvendinant atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.

* II kryptis. Pagalbos tobulinimas.
Tikslas. Efektyvinti pedagoginės pagalbos mokiniui teikimą, sudarant lygias mokymosi galimybes siekti maksimalios pažangos.

* III kryptis. Valdymo tobulinimas.
Tikslas. Tobulinti bendruomenės vadybinius gebėjimus įgyvendinant mokyklos kaitos procesus.

Skip to content