Menu Close

Pailgintos dienos grupės organizavimo tvarka

PATVIRTINTA
Jonavos pradinės mokyklos
direktoriaus 2008 m. rugsėjo 2 d
įsakymu Nr.V1

JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA
PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrojo lavinimo mokyklos, steigdamos pailgintos dienos grupes ir organizuodamos darbą jose, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, bendrosiomis programomis, kitais teisės aktais bei Pailgintos dienos grupių steigimo tvarka (toliau – Tvarka).
2. Pailgintos dienos grupė (toliau – Grupė) – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu suburta grupė vaikams/mokiniams, kuriems teikiama neformalaus švietimo paslauga po pamokų.

II. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Grupės tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą, užtikrinti saugų užimtumą po pamokų.
4.Grupės steigimo uždaviniai:
4.1. gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;
4.2. telkti vietos bendruomenes ir socialinius partnerius, didinti jų galimybes rūpintis vaikų socializacija;
4.3. skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę;
4.4. užtikrinti socialinę, pedagoginę, psichologinę ir kitą pagalbą mokiniams.

III. GRUPĖS FUNKCIJOS

5. Grupėje dirbantis pedagogas (auklėtojas) organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.
6.Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių.
7. Įsipareigoja saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.
8.Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
9.Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
10. Užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į papildomojo ugdymo užsiėmimus mokykloje.
11. Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą grupėje.

IV. PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

12. Grupė steigiama mokyklos direktoriaus įsakymu, pritarus Mokyklos tarybai.
13.Komplektuojama 20-24 mokinių grupė.
14. Mokinių amžius ir Grupės veiklos laikas, atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus, apsprendžiamas mokyklos tarybos posėdyje.
15. Veikla Grupėje organizuojama pagal sudarytą ir suderintą su mokyklos vadovu veiklos planą ir dienotvarkę.
16. Į Grupę mokiniai priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus rašytinį prašymą, nurodant laiką kiek vaikas praleis grupėje.
17. Pailgintos darbo dienos grupės veiklą gali vykdyti:
17.1. pedagogas (auklėtojas), kuris yra etatinis mokyklos darbuotojas;
18. Grupės veikla organizuojama mokyklos vadovo įsakymu paskirtoje klasėje.
19. Už grupės veiklą pedagogas (auklėtojas) atsiskaito Mokytojų tarybos posėdyje bei visuotiniame tėvų susirinkime.
20. Grupės veiklos priežiūrą vykdo mokyklos vadovas ir kitos kontrolės funkcijas atliekančios institucijos.

V. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS FINANSAVIMAS

21. Galimi Grupės veiklos finansavimo šaltiniai:
21.1. Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos;
21.2. Grupę lankančių mokinių tėvų, globėjų (rūpintojų) lėšos;
22. Pailgintos dienos grupės pedagogo (auklėtojo), kuris yra mokyklos etatinis darbuotojas, atlyginimas skaičiuojamas pagal galiojančius skaičiavimo koeficientus, atsižvelgiant į pedagogo išsilavinimą, stažą, darbo krūvį.
23. Maitinimas organizuojamas mokyklos valgyklojePailgintos dienos grupės tvarka

Skip to content