Menu Close

Radijas „MES“  laida „Pradinukas“

Mokytoja Ilma Budnikienė laidos „PRADINUKAI„ redaktorė, balandžio 21 d. penktadienį sukvietė tėvelių aktyvo narius į radijo laidą.

Paskelbė laidos temą: SĖKMINGA MOKYKLOS BENDRUOMENĖS BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS

Pristatė laidos dalyvius, kurie davė interviu apie mokyklos tėvelių vykdomą veiklą: mokyklos tėvų aktyvo pirmininkas Dmitrij  Teslenok, nariai Kristina Reicenštein,  Lina  Gezevičienė, mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė.

Mokyklos direktorei uždavė klausimą apie mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formas. Direktorės interviu:

„Vienas iš mokyklos prioritetų: Bendruomenės kaip besimokančios organizacijos kūrimas. LR Švietimo įsakyme (Nr. I-1489) sąvoka „Mokyklos bendruomenė“ apibrėžiama kaip vienos mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai ir kiti asmenys, kuriuos sieja mokymosi toje mokykloje santykiai ir bendri švietimo tikslai. Tėvai (globėjai, rūpintojai), spręsdami vaiko ugdymosi klausimus, privalo bendradarbiauti su mokyklos vadovu, mokytojais, specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą. Mokytojai turi ne tik užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą, ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę, bet ir nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų  vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus. Taigi, įstatyme numatoma, jog tėvai ir mokytojai bendradarbiauja, teikia ir gauna informaciją bei yra atsakingi už vaiko ugdymo kokybę.

Vaiko socializacijos procese pagrindinį vaidmenį atlieka šeima, po to ir mokykla. Vaikų sąmonėje įsirėžia viskas: ką ir kaip tėvai daro, ko ir kaip neapkenčia, myli, dėl ko džiaugiasi ar liūdi. Vaikai ateidami į mokyklą jau būna iš tėvų perėmę įvairias elgesio, veiklos, charakterio savybes: kilnumą ir taurumą, subtilumą ir uždarumą, šiurkštumą ir neišsiauklėjimą. Vaikui pradėjus eiti į mokyklą šeimos partneriu mokymo ir auklėjimo procese tampa mokykla, papildomojo ugdymo įstaigos.

Šiandien konstatuojama, jog jaučiamas vis didesnis atotrūkis tarp mokyklos ir mokinių tėvų, kurie yra tikrai suinteresuota mokyklos bendruomenės dalis ir mokesčių mokėtojai, kurių dėka mokykla išlaikoma.  Kita vertus, pati mokykla gali efektyviai veikti tik jausdama visuomenės paramą ir palaikymą, todėl vis daugiau dėmesio skiriame siekiant išsiaiškinti tėvų poreikius: kokios mokyklos jų vaikams reikia, kaip tėvai galėtų efektyviau prisidėti prie mokyklos veiklos, kad ji atlieptų jų, kaip visuomenės dalies ir mokesčių mokėtojų, lūkesčius. Tėvai – yra partneriai, padedantys vaikui mokytis, ir tėvai – partneriai, priimant mokyklai svarbius sprendimus.

Tėvai yra neatskiriama mokyklos bendruomenės dalis, todėl vienas iš svarbiausių besimokančios mokyklos tikslų – skatinti juos įsijungti į mokyklos bendruomenės veiklą. Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas sudaro sąlygas mokytojams ir tėvams mokytis vieniems iš kitų, veiksmingai spręsti socialines problemas.

Mokyklos darbo su tėvais formos yra įvairios: tėvų dalyvavimas mokyklos taryboje, mokyklos aktyvo veikloje, klasių tėvų tarybų veikla, tėvų susirinkimai, tėvų forumo užsiėmimai, susitikimai su specialistais, miesto valdžia, pedagoginės konsultacijos, renginiai, šventės. Į aktyvą ir mokyklos tarybą dažniausiai renkame aktyviausius, pareigingiausius tėvus, kad jie ne tik suprastų mokytoją, išsakytus jo pageidavimus, rūpesčius, bet ir padėtų kartu spręsti svarbiausias mokyklos problemas, skatintų tėvų iniciatyvą. Kiekviena mokykla ieško savo sistemos, tačiau ugdymo rezultatus lemia bendradarbiavimo nuoširdumas, abipusis pasitikėjimas, bendravimo kultūra, abipusis suinteresuotumas vaiko ateitimi.“

Tėvų aktyvo pirmininkas Dmitrij Teslenok kalbėjo apie pirmąją užduotį tėvams.

Dmitrij Teslenok interviu:

„Į pirmąjį tėvų aktyvo susirinkimą susirinko nemažas būrys tėvelių. Mūsų buvo apie 30. Išsirinkome pirmininką. Tada direktorė pasiūlė aktyvui veiklas ir kvietė diskusijai. Taip parengėme metinį planą. Kadangi mokykloje jau tapo tradicija, kad  Mokytojų dienos proga tėveliai veda netradicines pamokas, tai kilo idėja parengti projektą „Tėvų profesijos, pomėgiai, įdomi patirtis“. Gavome užduotį  klasių tėvų susirinkimų metu ar kitokiu būdu atlikti apklausą, kokią įdomią veiklą gali pasiūlyti tėveliai. Turėjome sudaryti kiekvienos klasės  netradicinių pamokų vedimo planą. Po to dirbome grupėse. Taip gimė projektas, kurio tikslas – Netradicinėmis pamokomis skatinti aktyvų tėvų įsitraukimą į mokymo procesą. Kai vaikas mato savo tėvus, įtrauktus į mokyklinę veiklą ir dirbančius kartu su mokytoju, stiprėja jų atsakingumas, mokymosi svarba. Vaikai, kurių tėvai glaudžiai bendradarbiauja su mokykla, geriau mokosi bei jaučiasi mokykloje. Tėvų mokymasis kartu su vaikais sudaro sąlygas potencialiam šeimos vaidmens stiprinimui, kinta jų supratimas apie švietimo svarbą bei kuriama stipri vietos bendruomenė. Šis projektas yra įgyvendinamas.“

Lina Gezevičienė papasakojo apie tėvų aktyvo organizuotas akcijas.

„Mokykla jau antri metai  turi savo globojamą parką prie Varnutės tvenkinio.  Rudenį ir pavasarį organizuojamos talkos, kviečiamos šeimos ir padirbėti ir kartu praleisti turiningą laisvalaikį.  Rudenį mokyklos bendruomenė atsodino šį jauną medelyną. O pasibaigus žiemai visiems rūpėjo, kaip medeliai prigijo. Susirinko gausus mokinių, tėvelių, pedagogų būrys. Buvo išgrėbti lapai, šiukšlės, surinkti akmenys, aprišti medeliai ir išpurenta žemė aplink juos. Ši talka dar labiau sutelkė bendruomenę. Kartu darbavosi skirtingų klasių mokiniai, tėvai, kurie susipažino ir susidraugavo.  Suaugusieji savo pavyzdžiu skatino vaikus saugoti ir puoselėti aplinką.

Įsibėgėjantis šis  pavasaris priminė, kad pats laikas pasirūpinti, kaip po žiemos laikosi Jonavos pradinės mokyklos globojamas ąžuoliukų parkelis. Dideli ir maži rinkosi sutartoje vietoje, nešini grėbliais, kastuvais, laistytuvais. Čia jau laukė Jonavos miškų urėdijos urėdas Rolandas Skuja. Jis ne tik parūpino 10 raudonųjų ąžuolų sodinukų, bet ir paaiškino bei parodė, kaip teisingai juos pasodinti ir prižiūrėti. Draugiškai kibę į darbą, talkininkai išgrėbė senus lapus ir atsodino neprigijusius medelius. Nors oras tą pavakarę pasitaikė žvarbokas, visų nuotaika buvo puiki. Išsiskirstėme su mintimi, kad „PARKAS ČIA BUS!”

Artėjant  Kalėdoms  –  tėvų aktyvo nariai  puošė mokyklą  žiemos akcentais, kalėdiniais simboliais, karpiniais. Taip kūrėme namų  jaukumą. Mokykla tapo Kalėdine pasaka.“

Kokiomis formomis  buriame tėvelių bendruomenę, toliau pasakojo Lina Gezevičienė 

„Pirmieji susirinkimai vyko įprastai. Vėliau bandėme ieškoti ir kitokių formų. Dirbome grupėse, organizavome susitikimą su Jonavos tarybos nariu Eugenijumi Sabučiu, kvietėme į paskaitą Policijos bendruomenės pareigūnę  Larisą Pakliną vyko susitikimai prie staliukų.  Na o po akcijos „Papuoškime mokyklą Kalėdoms“  gimė mintis  organizuoti šventinį vakarą  „ Sušildykim sielas“  tėvų aktyvo nariams . Tėvų organizacinė grupė sukvietė aktyviausius tėvelius į šventinį vakarą, kurį vedė mokyklos tėvų aktyvo pirmininkas Dmitrij Teslenok, nariai: Egidijus Chamanskis, Gintarė Kaminskienė, Jolanta Jarukienė. Šventiniame vakare buvo įteiktos nominacijos, kurias garbingai įteikė Kalėdų Senelis, žaidėme linksmą dovanėlių apsikeitimo žaidimą, buvo atliekamos karaokė dainos, vaišinomės garuojančia arbata bei kava, kalėdiniu saldumynu, sušildėme vienas kitą šypsenomis, jautriu žodžiu. Bendravimas, buvimas kartu mažina atotrūkį ir susvetimėjimą tarp mokyklos bendruomenės narių. O šeima ir mokykla juk yra dvi svarbiausios vaiko ugdymo institucijos.  Nepamiršome ir mokinių. Kalėdiniame laikotarpyje buvo paskelbta  akcija „Dalijimosi Kalėdos“, kurios tikslas nudžiuginti mokyklos bendruomenės sunkiau besiverčiančias šeimas. Kalėdų seneliu taip pat pasirūpino mokyklos tėvelių aktyvas. Kalėdų Senelis gruodžio 27 aplankė daugiavaikes ir sunkiau besiverčiančias šeimas. Su savo rogėmis aplankė 16 šeimų. Vaikus nudžiugino paaukotomis dovanėlėmis.“  

 Kristina Reicenštein  papasakojo apie tėvų forumo užsiėmimus?

„Tėvų Forumas renkasi kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį. Juos veda mokyklos psichologė Oksana Liutkevičinė. Mokyklos internetinėje svetainėje yra  paskelbtos aštuonių užsiėmimų temos. Prieš kiekvieną užsiėmimą trumpą anotaciją galimą rasti mokyklos puslapyje mygtuke tėvams. Psichologės įdomu klausytis, gauname daug patarimų, konsultacijų. Kaip teigia mokyklos psichologė, jos pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, o pagrindiniai uždaviniai:

  • nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
  • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Psichologinės pagalbos paskirtis – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Tėvai  dalyvaudami užsiėmimuose, dalijosi išgyvenimais,  klausia patarimų, kaip padėti savo vaikams ir sau pačiam, kad tarpusavio santykius suptų santarve grįsti ryšiai.“

Ilma Budnikienė visiems padėkojo už dalyvavimą.

 

Parengė mokyklos administracija

Nuotraukos Dmitrij  Teslenok

Skip to content