Menu Close

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokyklos mokytojų tarybą sudaro mokyklos vadovai, visi mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą mokiniui teikiantys specialistai, bibliotekininkas. 

Mokytojų tarybai vadovauja bendru sutarimu išrenkamas mokytojas.

Mokytojų tarybos funkcijos: 

  • aptaria, analizuoja, priima sprendimus, teikia siūlymus direktoriui dėl mokytojų pedagoginės veiklos ir mokyklos veiklos kokybės tobulinimo prioritetų, optimalių darbo ir ugdymo(si) sąlygų sudarymo, mokinių ugdymo(si) rezultatų, lankomumo, mokyklos ugdymo turinio formavimo ir atnaujinimo, mokyklos ugdymo plano rengimo ir įgyvendinimo, kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo;
  • išklauso ir priima sprendimą dėl Vaiko gerovės komisijos ir pagalbos mokiniui specialistų metinės veiklos ataskaitų;
  • deleguoja atstovus į mokyklos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
  • priima sprendimus kitais teisės aktų nustatytais ar direktoriaus teikiamais klausimais.
Skip to content