Menu Close

Švietimo pagalba

Švietimo pagalbos specialistai

Specialusis pedagogas

Didina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams ir kt.), ugdymosi veiksmingumą.

Logopedas

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą pradinių klasių mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams. Moko taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu, taiso tarties, rašto trūkumus, moko skaityti ir rašyti be klaidų.

Socialinis pedagogas

Konsultuoja su socialiniais sunkumais susidūrusius asmenis, mokinius  ir jų  šeimas. Padeda lavinti socialinius įgūdžius,  įgyvendina vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrina jo saugumą mokykloje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Psichologas

Dirba tiriamąjį darbą, įvertina  ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant  su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Individualiam bendravimui su mokiniu būtinas tėvų raštiškas sutikimas. (Sutikimas dėl psichologo konsultavimo)

Mokytojo padėjėjas

Padeda mokytojui mokykloje optimizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo ir ugdymosi sąlygas, vykdo  pedagogo nurodytas ugdymo ir slaugos funkcijas.

Skip to content