Menu Close

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Jonavos pradinės mokyklos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su mokykla sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

 • atsiunčiant pranešimą paštu: adresu Smėlio g. 11, Jonava, 55117
 • atsiunčiant pranešimą el. paštu: pranesk@jonavospradine.lt
 • įstaigos vadovo paskirtam asmeniui – direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ritai Dapšienei (el. p.: rita.dapsiene@jonavospradine.lt, tel.nr.: +370 34966040), o jos nesant – mokytojai Zitai Garbašauskienei (el. p.: zita.garbasauskiene@jonavospradine.lt).

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą.

Pranešimo apie pažeidimą forma (Word)

Pranešimo apie pažeidimą forma (PDF)

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo”

 

 

Skip to content