Menu Close

Mokyklos istorija

JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA – saugi, jauki ugdymo įstaiga, kurioje sudarytos tinkamos sąlygos augti, suvokti žmogaus vertybines nuostatas, mokytis, plėtoti individualius gebėjimus kiekvienam ją lankančiam vaikui.

Mokykla įsteigta 1991 metais rugpjūčio 25 d. buvusio vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ patalpose. Mokyklai vadovavo direktorė Stasė Bilienė. 1995 m. direktorei suteiktas vadybos ekspertės vardas. Stasė Bilienė rašė eiles, išleido poezijos knygą „Sielos veidrodis“ (1998 m.), jos kūryba publikuota Jonavos literatų leidinyje „Provincijos balsai“ (1992 m.), publikacijos – šalies pedagoginiame laikraštyje „Dialogas“ ir Jonavos rajono spaudoje. 

Naujoje mokykloje buvo suformuotos 8 pradinio ugdymo klasės, dirbo 10 mokytojų.  

Nuo 2001-ųjų metų spalio 1 d. iki 2023 m. birželio 9 d. mokyklai vadovavo Birutė Prasauskienė.

Mokykloje sukomplektuota 14 klasių. Mokosi daugiau nei 300 mokinių. Direktorė 1987 metais baigė Šiaulių K.Preikšos pedagoginį institutą, 2005 metais baigė ugdymo organizavimo magistrantūros studijų programą Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakultete ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2008 metais įgijo II-ąją vadovo kvalifikacinę kategoriją.  2002-2004 m. Jonavos rajono savivaldybės tarybos narė. 2009 m. įtraukta į enciklopedinį biografijų žinyną ”Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Jonava”. 

2005 m. birželio 22 d. Jonavos rajono savivaldybės sprendimu Nr.1TS–138 Jonavos pradinė mokykla buvo reorganizuota, prijungti šeši pradinio ugdymo skyriai: Čičinų, Gaižiūnų, Išorų, Juškonių, Liepių ir Ragožių, esantys Jonavos rajono kaimo vietovėse. Tais metais mokykloje ugdėsi 387 mokiniai ir 74 priešmokyklinio ugdymo vaikai. Ragožių skyrius gyvavo 2005-2007 metais. Jame dirbo mokytoja Zita Norvaišienė. Čičinų ir Gaižiūnų skyriai išsilaikė nuo 2005 iki 2008 metų. Juose dirbo mokytojai: Marija-Regina Skorupskienė ir Rita Pajaujienė, Vincas Sugaudis.
 Intensyviai mažėjant mokinių skaičiui 2009 metais užsidarė Liepių skyrius, kuriame dirbo Regina-Irena Grubliauskienė ir Stefanija Urbonienė. Ilgiausiai išsilaikė Juškonių skyrius nuo 2005 iki 2010 metų. Čia mokinius ugdė Gitana Dembickaitė, Virginija Juknienė ir Virginija Meiliūnienė.

Direktoriaus pavaduotojomis ugdymui mokykloje dirbo:
 Lina Latožienė                    1991 iki 1993
 Regina Zabarauskienė      1993 iki 1994
 Rita Dapšienė                     1994 iki dabar

Nuo pat mokyklos įsikūrimo dirba pradinių klasių mokytojos: Zita Garbašauskienė, Ilma Budnikienė, Laimutė Vagnerienė, Valdonė Šimonytė, Audronė Pulkauninkienė. Ūkvedė – Janina Stankevičienė.

Mokykloje nuo 1995 metų leidžiamas laikraštis „Lakštingala”. Jam vadovauja raštvedė Olga Šarapajeva. Laikraštyje atsispindi mokyklos gyvenimo aktualijos, publikuojama mokinių kūryba.

2012 metais mokykla dalyvavo VŠĮ privačios Slaugos tarnybos projekte “Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant priežiūros paslaugas pailgintose grupėse“. Šio projekto dėka atnaujintos technologijų priemonės ir įranga už 22421,0 Lt, sudaryta tinkama aplinka  informacinių technologijų ugdymui. 

Nuo 2012 metų mokykla tapo ilgalaikio projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ dalyve. Šią veiklą koordinavo mokytojos Gintarė Vinciūnienė, Loreta Gaurilčikienė, Zita Garbašauskienė. Trejus metus iš eilės mokykla buvo konkurso “Lietuvos sportiškiausia mokykla” penketuke. 2012-2013 metais pradinių mokyklų-darželių grupėje užėmė I vietą. Apdovanota 1000 Lt čekiu sporto inventoriui įsigyti. 

2012 metais mokykla pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. 2014 metais sukūrė video filmą “Sveika mokykla”, kuriame yra paminėta ir mūsų mokykla bei rodomas reportažas iš Nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų idėjų banga per Lietuvą“. 

Nuo 2013 metų mokykla įsijungė ir į Sveikatiados projektą ir gamtamokslinio ugdymo programą PRAGGA.

Puikios patirties mokinių ir mokytojų kūrybiškumo ugdyme mokykla įgijo dalyvaudama Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirtame projekte “Kūrybinės partnerystės“.

Mokykla puoselėja senas ir kuria naujas tradicijas. Kasmet minimos Valstybinės šventės, organizuojami mokyklos bendruomenę stiprinantys renginiai:

 • Europos kalbų diena
 • Mokytojų diena
 • Tolerancijos diena
 • Advento renginiai „Kalėdų belaukiant“
 • Olimpinio festivalio varžybos
 • Laisvės gynėjų diena
 • Užgavėnės
 • Lietuvos valstybės atkūrimo diena
 • Kaziuko mugė
 • Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
 • Pasaulinės Žemės dienos renginiai
 • Sporto šventės
 • Prevencinis projektas „Aš saugus ir užimtas”
 • Susitikimai su žymiais žmonėmis, literatūriniai renginiai
 • Vaikų vasaros stovykla
 • Kelionės po įvairias Lietuvos vietoves mokslo metų pradžioje arba pabaigoje.

Nuo 2023 m. birželio 12 d. mokyklai vadovauja Jolanta Macaitienė.

Skip to content