Menu Close

Išorinis vertinimas

Jonavos pradinės mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas vyko 2010 m. balandžio 26-30 d.

Mokyklos veiklos stiprieji aspektai

 • Mokykla svetinga ir atvira dialogui (1.1.5)
 • Bendradarbiavimas su partneriais įvairus ir kryptingas (1.4.2)
 • Neformaliojo švietimo veikla orientuota įvairių mokinių gebėjimų ugdymui (2.1.5)
 • Daugumos pamokš struktūra logiška ir pagrįsta (2.2.1)
 • Labai geri mokinių pasiekimai meninėje, socialinėje ir projektinėje veikloje (3.2.2)
 • Veiksminga rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1)
 • Specialioji pedagoginė, logopedinė ir socialinė pagalba organizuojama tinkamai (4.2.3, 4.3.1)
 • Strateginiai siekiai, misija ir vizija atitinka bendruomenės lūkesčius (5.1.1)
 • Vadovų kompetencijos ir lyderių savybės skatina mokyklos kaitą (5.3.2)
 • Sėkmingai pritraukiamos ne biudžeto lėšos panaudojamos ugdymo aplikai gerinti (5.5.1)

Mokyklos tobulintini aspektai

 • Simbolių, atributikos ir ritualų kūrimas stiprinant mokyklos išskirtinumą (1.1.2)
 • Išmokimo stėbėjimas pamokoje (2.3.4)
 • Mokinių gebėjimo bendradarbiauti ugdymas pamokoje (2.4.3)
 • Nepakankamai išnaudojamos pamokoje vertinimo metodų, būdų ir formų galimybės (2.6.2)
 • Mokyklos išorinių ir vidinių erdvių pritaikymas mokinių ugdymui ir aktyviam poilsiui (5.5.3)
Skip to content