Menu Close

Spec. pedagogas

Specialioji pedagogė Rasa Tautkevičienė dirba su priešmokyklinio ugdymo ir I- IV klasių mokiniais.

El. p. rasa.tautkeviciene@jonm.onmicrosoft.com

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas– nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Specialiojo pedagogo darbo formos:

organizuojamos individualios ar pogrupinės (2- 4 mokiniai) specialiosios pamokos, atsižvelgiant į Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus įvertinimą bei rekomendacijas. Specialiosios pamokos vedamos ugdymo proceso metu.

Mokyklos specialusis pedagogas vykdo šias funkcijas:

  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą, mokymo priemones bei pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
  • Vykdo švietėjišką veiklą mokyklos bendruomenei specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Rekomenduojama literatūra:

Knygelės “Apie disleksiją paprastai” PDF versiją galite skaityti čia:

 

https://www.labiblioteka.lt/data/public/uploads/2020/12/dyslexia-explained-digital-2020-lithuanian-1.pdf?fbclid=IwAR0v5vK7wI94CYmZBX1PDj-iJrYxfY108XWfFOmSPvD58NnFWIQ1aOTttuo

 

Ugdant specialiųjų poreikių mokinius, sėkmę lemia mokinio, mokytojo, specialistų ir tėvų bendradarbiavimas.

Skip to content