Menu Close

Naudojimosi biblioteka taisyklės

  1. Kiekvienas skaitytojas supažindinamas su naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti pasirašydamas skaitytojo formuliare.
  2. Skaitytojas gali pasiimti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.
  3. Retais ir vertingais informaciniais leidiniais, kartografiniais, vaizdiniais, elektroniniais dokumentais galima naudotis tik bibliotekoje esančioje skaitymui skirtoje vietoje.
  4. Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas gali būti pratęstas kelis kartus jeigu šių spaudinių nereikalauja kiti skaitytojai.
  5. Spaudinio ar kito dokumento išdavimo data nurodoma formuliare, kuriame skaitytojas pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus tokia pat tvarka skaitytojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas.
  6. Skaitytojas turi teisę:

6.1. gauti bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi;

6.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

6.3. lankytis bibliotekos renginiuose;

6.4 pareikšti savo nuomonę žodžiu ar raštu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas.

  1. Skaitytojas privalo:

7.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti inventoriaus;

7.2. neišnešti spaudinių iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą;

7.3. nustatytu laiku grąžinti spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą;

7.4. neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos fondų nustatymo tvarkos;

7.5. bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams.

  1. Skaitytojo atsakomybė:

8.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaityto- jas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu spaudiniu, arba atlyginti dviguba spaudinio rinkos kaina (šiuo atveju kainą nustato bibliotekoje sudaryta specialistų komisija);

8.2. už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius ir kitus dokumentus atsako tėvai ar globėjai;

8.3. pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka;

8.4. tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi mokyklos bibliotekos taisyklių pažeidimus, skaitytojas gali būti įspėtas. Apie jo netinkamą elgesį gali būti informuoti mokyklos vadovai, tėvai ar globėjai. Vadovo įsakymu terminuotam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.

Skip to content