Menu Close

Informacija 4-ų klasių mokinių tėvams

Vadovaujantis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu,
patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6, mokykloje organizuojamas
mokinių pasiekimų patikrinimas ketvirtų klasių mokiniams.

Testavimo tikslas – daryti poveikį ugdymo kokybės gerinimui.
Uždaviniai:
1. sudaryti sąlygas mokykloms patikimai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

2. diagnozuoti dalykų mokymosi sunkumus ir gautų duomenų pagrindu imtis priemonių jų įveikimui;

3. papildyti savivaldybės lygmens švietimo stebėsenos rodiklių duomenis.

Testavimas vykdomas vienu metu visose savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose turinčiose 2, 4, 6
ir 8 klases.

TESTAVIMO TVARKARAŠTIS:

                                  Data                       Pradžia       Vykdymo būdas
Skaitymas      2024 m. sausio 23 d.    9.00 val.       Elektroninis
Matematika   2024 m. sausio 30 d.   9.00 val.        Elektroninis

 

 

Skip to content